• -> 16 June 2021 ->  Dhariwal (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match -> 11 Am     -> 17 June 2021 ->  Barwala (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match -> 11 Am     -> 19 June 2021 ->  Shahbazpur (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match -> 11 Am   -> 21 June 2021 ->  Saidoke (Amritsar) Dharmik Program & Kabaddi Show Match -> 11 Am   -> 23 June 2021 ->  Manihala (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match -> 11 Am    -> 1 July 2021 ->  Thatha (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match -> 11 Am 

Tournament Photos

ਬੈਸਟ ਮੈਚ

Next Tournament

  • -> 16 June 2021 ->  Dhariwal (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match -> 11 Am 
  • -> 17 June 2021 ->  Barwala (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match -> 11 Am 
  • -> 19 June 2021 ->  Shahbazpur (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match -> 11 Am 
  • -> 21 June 2021 ->  Saidoke (Amritsar) Dharmik Program & Kabaddi Show Match -> 11 Am 
  • -> 23 June 2021 ->  Manihala (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match -> 11 Am 
  • -> 1 July 2021 ->  Thatha (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match -> 11 Am 
Top